Lesson 8 = Bòt thêe pàed = บทที่ ๘

Morng, hĕn, doo

They all sound the same, they are referring to what your eyes do. So what is the difference? Let me give an example:

Wannée chăn wâhng, mâi mee àrai tham, kôr loei pai nâng thêe ráhn kaafair ráhn pràjam. Nâng morng khon dern phàan pai, phàan mah. Jon kràthâng chăn hĕn khrai khon nèung, nâh tah thâa thaang khún mâak. Phor doo dee dee nân man jâo naai khŏrng chăn nêe nah

วันนี้ฉันว่าง ไม่มีอะไรทำ ก็เลยไปนั่งที่ร้านกาแฟร้านประจำ นั่งมองคนเดินผ่านไปผ่านมา จนกระทั่งฉันเห็นใครคนหนึ่ง หน้าตาท่าทางคุ้นมาก พอดูดีๆ นั่นมันเจ้านายของฉันนี่นา

Today I am free, I have nothing to do, so I go to sit at my usual coffee shop. I look around, scan those passerby’s, and then I notice/see someone who looks really familiar. When I look carefully, it is indeed my boss.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s