Thai Children’s Day

วันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ เริ่มขึ้นครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. ๒๔๙๘ และ ๑๐ ปีต่อมา (พ.ศ. ๒๕๐๘) ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเดือนมกราคม นายกรัฐมนตรีจะให้คำขวัญวันเด็กในทุกปี ซึ่งคำขวัญปีนี้คือ

“กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง”

สถานที่และองค์กรต่างๆ จะจัดงานวันเด็ก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก ได้มีโอกาสได้รับความรู้ ข้อมูลที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวกับองค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ สถานที่ที่จัดงานวันเด็ก ตัวอย่างเช่น

กองทัพ (บก เรือ อากาศ)

ทำเนียบรัฐบาล

สภากาชาดไทย

ท้องฟ้าจำลอง

มิวเซียมสยาม

สถานีโทรทัศน์

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ

Wan Dèk Hâeng Châat

Wan săo thêe sŏrng khŏrng deuan Mákàraakhom pen wan dèk hâeng châat. Rêrm khêun khráng râek nai deuan Tùlaakhom pee phor sŏr 2498 láe sìb pee tòr mah (phor sŏr 2508) dâi thòok plìan pen deuan Mákàraakhom. Naayók rátthàmontree jà hâi kham khwăn wan dèk nai thúk pee sêung kham khwăn pee née kheu:

“Kàtanyoo, róo nâh thêe, pen dèk dee, mee wínai, sâang Thai hâi mân khong”.

Sàthăan thêe láe ongkorn tàang tàang jà jàd ngaan wan dèk pheûa pen kaan pèrd ohkàad hâi khon thûa pai, doh-i chàphór dèk, dâi mee ohkàak dâi ráb khwaam róo khŏr moon thêe nâh sŏn jai, thêe kiào kàb ongkorn nán nán. Nôrk jàhk née yang mee kìtjàkam èun èun thêe nâh sŏn jai. Sàthăan thêe thêe jàd ngaan wan dèk tua yàhng chên:

Korng tháb (bòk/reua/ahkàad)

Thamnîab rátthàbaan

Sàphaakaachâad Thai

Thórng fáh jamlorng

Museum Siam

Sàthăanee thohráthát

Hâang sàpphásĭnkháa tàang tàang

Thai Chilren’s Day

The second Saturday of January is Thai Children’s day. It was first introduced in October 1955. However due to several reasons (October being in a rainy season – making travelling around inconvenient, Children’s day being on Monday was also not practical as it was a working day.) 10 years later, in 1965, it was decided to shift Children’s day to the current day. Prime Minister would then share with the public “motto” every year. The 2014 motto has been given by PM Yingluck Shinawatra:

“Be grateful, Know your duty, Behave, Be disciplined, Build the Nation”.

Many organizations are organizing events on Children’s Day. This is so that general public, especially children themselves, have an opportunity to learn more about that organization. On top of that, there could be other interesting activities. Example:

Royal Thai Army/Navy/Air Force

Parliament House

Thai Red Cross

Bangkok Planetarium

Museum Siam

Television Stations

Shopping Malls

Full details (in Thai) can be found here: here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s