Chaáo vs. Saăi vs. Dèuk

เช้า//chaáo = morning/early (in the morning)

morning roosterCredit: here

พี่ฟ้าตื่นเช้าทุกวัน

Phêe Fáh tèun chaáo thúk wan

Fah wakes up early everyday.

เขาไปทำงานแต่เช้าเพราะกลัวรถติด

Khăo pai thaam ngaan tàe chaáo phrór klua rót tìd

He goes to work (since) early in the morning because he is afraid of traffic jam.

254779872_l

สาย//saăi = late (in the morning or for an appointment)

Boy waking up lateCredit: here

พี่สาวของฉันไปทำงานตอนสาย

Phêe saăo khŏrng chăn pai tham ngaan torn saăi

My elder sister goes to work late in the morning.

วันนี้เป็นวันเสาร์ น้องฝนก็เลยตื่นสายได้

Wan née pen wan săo nórng Fŏn kôr loei tèun saăi dâi

Today is Saturday, that’s why Fŏn can get up late.

can-stock-photo_csp15979919Credit: here

ทำไมวันนี้คุณมาสาย

Thammai wan née khun mah saăi

Why do you come (for work…) late today?

254779872_l

ดึก//dèuk = late (at night)

stock-vector-vector-of-man-working-late-at-night-on-a-computer-in-a-cubicle-with-a-sleeping-cat-for-a-companion-9367171Credit: here

พี่นกมีงานเยอะ ก็เลยต้องกลับบ้านดึก

Phêe Nók mee ngaan yer, kôr loei tôrng klàb bâhn dèuk

Nok has a lot of work, that’s why (he) has to return home late (at night).

150-late-in-the-nightCredit: here

พรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานแต่เช้า คืนนี้ฉันไม่อยากนอนดึก

Phrûng née chăn tôrng pai tham ngaan tàe chaáo, kheun née kôr loei mâi yàhk norn dèuk.

Tomorrow I have to go to work (since) early (in the morning), (that’s why) I don’t want to sleep late.

254779872_l

One thought on “Chaáo vs. Saăi vs. Dèuk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s