Lesson 6 = Bòt thêe hòk = บทที่ ๖

How much (thâo rài = เท่าไหร่) & How many (kèe = กี่)

 

Thâo rài

 

Thâo rài is quite similar to how we look at “how much”. Firstly, it can be used to talk about price in general:

 

Seûa tua née thâo rài khá mâe khá

เสื้อตัวนี้เท่าไหร่คะ แม่ค้า

Jà lâek ngern pai Yêepùn thâo rài dee ná

จะแลกเงินไปญี่ปุ่นเท่าไหร่ดีนะ

 

Secondly, it can also be used with adjective, to measure the extent of it:

 

Kháo hâam thăam phôoyĭng ná wâh nàk thâo rài nâ, man yàab khaai

เค้าห้ามถามผู้หญิงนะว่าหนักเท่าไหร่น่ะ มันหยาบคาย

Nók sŏong thâo rài nîa, wehlah khui rao tôrng ngoei nâh khêun morng, pùad khor mâak loei

นกสูงเท่าไหร่เนี่ยะ เวลาคุย เราต้องเงยหน้าขึ้นมอง ปวดคอมากเลย

 

Noun + kèe + classifier

 

Kèe is more commonly used with a countable noun, which, of course, has its associated classifier. Example:

 

Thêe bâhn (khŏrng) ther mee maew kèe tua

ที่บ้าน (ของ) เธอมีแมวกี่ตัว

Khun jà ao sôm kèe kilo(gram) khá

คุณจะเอาส้มกี่กิโล(กรัม) คะ

*Khun mâe jà pai Krung Thêp kèe wan khráb

คุณแม่จะไปกรุงเทพฯกี่วันครับ

 

*Please note that in this case, there is no “wan” in front of kèe. That is because the classifier of “wan” is also “wan”. Hence it would be acceptable to omit the noun.

 

What is the use of knowing how to ask a question but not knowing how to answer grammatically correct?

 

If you notice, the structure for kèe in the box above is very similar to what I had explain earlier: https://rianthaikabkelly.wordpress.com/2013/05/18/lesson-3-bot-thee-saam-%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%93/

 

There you would find that the structure for counting any countable noun is:

 

Noun + qty + classifier

 

What we need to do now is to simply replace kèe with the quantity of the noun. Voilà, that’s it!

 

See below the answers to the questions above:

 

Thêe bâhn (khŏrng) chăn mee maew sŏrng tua

ที่บ้าน (ของ) ฉันมีแมวสองตัว

Chăn ao sôm săam kilo(gram) khâ

ฉันเอาส้มสามกิโล (กรัม) ค่ะ

Mâe jà pai Krung Thêp sèe wan khâ

แม่จะไปกรุงเทพฯ สี่วันค่ะ

 

[It is also possible to use kèe to ask about how much money, but remember to replace the classifier with the currency you are interested in.]