Words with ใ- (2) ใหม่//mài

**Simplified version**

***This is targeted at basic user of Thai language.***

In general, it means “new”:

ปีใหม่//pee mài : new year

เสื้อใหม่//seua mài : new top

บ้านใหม่//baan mài : new house

แก้วใหม่//kaew mài : new glass

There is a distinctive difference when you include the noun’s classifier in front of ใหม่//mài. In this case, it doesn’t only means ‘new’ but also ‘another’ one.

เสื้อตัวใหม่//seûa tua mài : another shirt

เสื้อใหม่// seûa mài : new shirt; a shirt that is new

พี่สาวของฉันซื้อเสื้อผ้าเป็นประจำ ถ้าพี่เบื่อเสื้อพวกนี้พี่ก็จะยกให้ฉัน = ฉันได้เสื้อตัวใหม่จากพี่ = ใหม่ของฉัน เก่าของพี่

Phêe saăo khŏrng chăn séu seûa phâa pen pràjam; thâa phêe beùa seûa phuâk née, phêe kôr jà yók hâi chăn = Chăn dâi seûa tua mài jàhk phêe = Mài khŏrng chăn, kào khŏrng phêe

My elder sister buys clothes regularly. If she is sick of these clothes, she would give them to me. = I get ‘new’ clothes from her. = New for me but old for her.

บ้านหลังใหม่//bâhn lǎng mài : another house

บ้านใหม่//bâhn mài : new house; a house that is new

บ้านที่พ่อกับแม่ของฉันอยู่มีอายุมากแล้ว ฉันก็เลยอยากซื้อบ้านหลังใหม่ให้พวกท่าน

Bâhn thêe phôr kàb mâe khŏrng chăn yòo mee ahyú mâak láew; chăn kôr loei yàhk séu bâhn lăng mài hâi phûak thâan

The house in which my parents live is very old, therefore I want to buy another house for them.

แก้วใบใหม่//kâew bai mài : another glass

แก้วใหม่//kâew mài : new glass; a glass that is new

ยกเว้น

แฟนคนใหม่//faen khon mài : another girlfriend/boyfriend

แฟนใหม่//faen mài : new girlfriend/boyfriend

The opposite is always true:

เสื้อตัวเก่า//seûa tua kào : previous shirt

เสื้อเก่า//seûa kào : old shirt (torn, tattered; a shirt that is old)

บ้านหลังเก่า//bâhn lăng kào : previous house

บ้านเก่า//bâhn kào : old house (a house that is old)

แก้วใบเก่า//kâew bai kào : previous glass

แก้วเก่า//kâew kào : old glass (a glass that is old)

Now, if we combine ใหม่//mài with the action, what will we have?

Action + mài = Do the action again

เขียนใหม่//Khǐan mài

Write again

เขียนแบบนี้ไม่สวยเลย เขียนใหม่ค่ะ

Khǐan bàeb née mâi suǎi loei, khǐan mài khâ

Writing like this is not beautiful/neat at all, write it again please.

พูดใหม่//phôod mài

Speak again

ฉันอธิบายให้เธอฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอ งั้นพูดใหม่นะ

Chǎn àthíbaai hâi ther fang láew mâi khâo jai rěr, ngán phôod mài ná

I already explained it to you but you don’t understand? In that case, I’ll say it again.

In order to request for someone to repeat the action, you can use:

ทำใหม่//Tham mài

Do it again

เอาใหม่//Ao mài

(I) want (you) to do it again

Words with ใ- (1) ใหญ่//yài

As I mentioned in the class, I do not encourage memorizing nor will I provide a list of words using ใ- to students. Your job is to slowly learn, read more, and finally instill these words into your heart. This entry is the first in the ใ- series. There will be 20 words explained and dissected so that it is easier for you to visualize.


ใหญ่//yài

เสื้อตัวนี้ใหญ่เกินไป

Seûa tua née yài kern pai

This shirt is too big.

แก้วใบใหญ่

Kâew bai yài

A big glass

หนังสือเล่มใหญ่

Năng sěu lêm yài

A big book

ผู้ใหญ่//phôo yài – Adult, elderly, senior (in terms of age or rank)

หน้าใหญ่//nâh yài – Generous, willing to spend (unnecessarily)

พี่ใหญ่//phêe yài – ‘Big brother’

ใหญ่//yài vs. โต//toh

ใหญ่

  • It means big, large.
  • Most of the times it is used with a classifier of the noun it describes.

โต

  • It is more informal than ใหญ่
  • It can also be used as a verb = to grow up, or an adjective = grown
  • It can be used with or without a classifier.

ลูกชายของเธอโตไวจัง

Lôok chaai khŏrng ther toh wai jang

Your son has grown up so quickly.

โตขึ้นหนูอยากเป็นหมอค่ะ

Toh khêun nŏo yàhk pen mŏr khâ

When I grow up, I want to be a doctor.

ลูกสาวคนโต

Lôok saăo khon toh

The eldest daughter

ตัวใหญ่, ตัวโต, คนตัวใหญ่, คนตัวโต

tua yài, tua toh khon tua yài, khon tua toh

Big size person

คนใหญ่คนโต

khon yài khon toh

High ranking person

Other usage:

หิวใช่มั้ย กินใหญ่เลย

Hěw châi mái, kin yài loei

You are hungry, aren’t you? You keep eating.

ดีใจล่ะสิ ยิ้มใหญ่เลย

Dee jai lâ sì, yím yài loei

You must be happy/glad. You keep smiling.