Chaáo vs. Saăi vs. Dèuk

เช้า//chaáo = morning/early (in the morning)

morning roosterCredit: here

พี่ฟ้าตื่นเช้าทุกวัน

Phêe Fáh tèun chaáo thúk wan

Fah wakes up early everyday.

เขาไปทำงานแต่เช้าเพราะกลัวรถติด

Khăo pai thaam ngaan tàe chaáo phrór klua rót tìd

He goes to work (since) early in the morning because he is afraid of traffic jam.

254779872_l

สาย//saăi = late (in the morning or for an appointment)

Boy waking up lateCredit: here

พี่สาวของฉันไปทำงานตอนสาย

Phêe saăo khŏrng chăn pai tham ngaan torn saăi

My elder sister goes to work late in the morning.

วันนี้เป็นวันเสาร์ น้องฝนก็เลยตื่นสายได้

Wan née pen wan săo nórng Fŏn kôr loei tèun saăi dâi

Today is Saturday, that’s why Fŏn can get up late.

can-stock-photo_csp15979919Credit: here

ทำไมวันนี้คุณมาสาย

Thammai wan née khun mah saăi

Why do you come (for work…) late today?

254779872_l

ดึก//dèuk = late (at night)

stock-vector-vector-of-man-working-late-at-night-on-a-computer-in-a-cubicle-with-a-sleeping-cat-for-a-companion-9367171Credit: here

พี่นกมีงานเยอะ ก็เลยต้องกลับบ้านดึก

Phêe Nók mee ngaan yer, kôr loei tôrng klàb bâhn dèuk

Nok has a lot of work, that’s why (he) has to return home late (at night).

150-late-in-the-nightCredit: here

พรุ่งนี้ฉันต้องไปทำงานแต่เช้า คืนนี้ฉันไม่อยากนอนดึก

Phrûng née chăn tôrng pai tham ngaan tàe chaáo, kheun née kôr loei mâi yàhk norn dèuk.

Tomorrow I have to go to work (since) early (in the morning), (that’s why) I don’t want to sleep late.

254779872_l

Hàd vs. Fèuk vs. Sórm = Practise but how?

Hàd = practice the action that you have yet to be able to do (here you can also say “rian” or learn how to do something)

539737-img-1

Credit picture: http://board.postjung.com/m/539737.html

หัดพูดภาษาไทย//hàd phôod phaasăh Thai = learn how to speak Thai

หัดขับรถ//hàd khàb rót = learn how to drive (a car)

หัดเดิน//hàd dern = learn how to walk

Fèuk = practice the action that you can roughly do

1329720535

Credit picture: http://board.postjung.com/m/539737.html

ฝึกพูด//fèuk phôod = practice speaking

ฝึกทำอาหาร//fèuk tham ahhăan = practice cooking

ฝึกพิมพ์ดีด//fèuk phim dèed = practice typing (by using a typewriter)

Sórm = practice the action that you can already do to make it better

02Credit picture: http://www.oknation.net/blog/print.php?id=592094

ซ้อมร้องเพลง//sórm ráwng phlehng = rehearse the singing

ซ้อมเล่นละคร//sórm lên lákhorn = rehearse the play

ซ้อมเล่นกีฬา//sórm lên keelah = train the sports (eg. Train for a football, basketball, etc.)

Example:

ฉันหัดว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก พอฉันเริ่มว่ายได้คล่องขึ้น ก็ไปฝึกว่ายน้ำทุกวัน ตอนนี้ฉันว่ายน้ำเก่งแล้ว เป็นตัวแทนโรงเรียน อีก ๒ เดือนจะมีการแข่งขันว่ายน้ำ ในระดับโรงเรียน ฉันก็เลยต้องซ้อมว่ายน้ำทุกวัน

Chăn hàd waâi nám tâng tàe dèk. Phor chăn rêrm waâi dâi khlôrng khêun, kôr pai fèuk waâi nám thúk wan. Torn née chăn waâi nám kèng laéw, pen tua thaen rohng rian. Èek sŏrng deuan jà mee kaan khàeng khăn waâi nám nai rádàb rohng rian, chăn kôr loei tôrng sórm waâi nám thúk wan

I learnt how to swim since I was young. Once I started to be able to swim with less effort, I continued to practice everyday. At the moment, I can already swim well, and I am also a school representative (or I represent school – in swimming matches). In 2 months’ time, there will be a swimming competition with other schools, that’s why I have to practice (or train) swimming everyday.

Don’t = ห้าม/อย่า/ไม่ = Hâam/yàa/mâi

Hâam: The action is strongly prohibited.

Hâam nam nám láe khànŏm jàhk phaai nôrk khâo mah rábpràthaan phaai nai rohng phâabpháyon

ห้ามนำน้ำและขนมจากภายนอก เข้ามารับประทานภายในโรงภาพยนตร์

Drinks and snacks from the outside are not allowed in the cinema.

(Alternative would be “mâi ànúyâat hâi” + action that is prohibited.)

 

Yàa: The action is prohibited, or recommended not to proceed. Sometimes, when used with “ná” at the end of the sentence, it gives a feeling that the speaker is “begging”.

Yàa òrk pai lêhn torn née, dàed yang ráwn yòo, yen nòi khôi òrk

อย่าออกไปเล่นตอนนี้ แดดยังร้อนอยู่ เย็นหน่อยค่อยออก

Don’t go outside and play at this moment, it is still hot, later in the day maybe better.

Yàa phêrng pai ná, yòo kàb chăn kòrn

อย่าเพิ่งไปนะ อยู่กับฉันก่อน

Don’t go just yet, stay with me for now.

 

Mâi: General form of negative sentence, the “softest” form of “prohibiting”.

Nórng nórng khá, mâi song sĭang dang waylah phêe kamlang àthíbaai ná khá

น้องๆ คะ ไม่ส่งเสียงดังเวลาพี่กำลังอธิบายนะคะ

Kiddos, don’t make noise when I am explaining (something to you).

 

Please note that it is possible to exert more authority by adding “tôrng” in front of “mâi”. Here is what you get:

Nórng nórng khá, mâi song sĭang dang waylah phêe kamlang àthíbaai ná khá

น้องๆ คะ ต้องไม่ส่งเสียงดังเวลาพี่กำลังอธิบายนะคะ

Kiddos, you must not make noise when I am explaining (something to you).

 

Question:

Do you think this sentence is valid: Hâam mâi hâi thíng khàyà thêe nêe

What’s wrong with you? = àrai khŏrng ther = อะไรของเธอ

It’s been a long while since I last posted! Today’s new slang/colloquial term is:

อะไรของเธอ

Àrai khŏrng ther

What’s (wrong) with you?

Example of how to use:

อะไรของเธอ อยากไปห้องน้ำก็ไปสิ มาชวนคนอื่นทำไม

àrai khŏrng ther, yàhk pai hôrng nám kôr pai sì, mah chuan khon èun tham mai

What’s wrong with you? If you want to go to the washroom, just go, why would you ask along other people?

(Disclaimer: Habit of Thai girls includes = not being able to go to the washroom on their own. Sometimes I am guilty of that too, depending on the time and location.)

พูดอะไรของเธอคนเดียว

Phôod àrai khŏrng ther khon diao

What’s wrong with you speaking on your own?

As usual, here is the question for today:

What does this mean:

อะไรเนี่ยะ

àrai nîa

Disappear = Haăi = หาย

Haăi means “to disappear”:

เอ๊ะ พี่นกหายไปไหนแล้ว

Éh P’ Nók haăi pai năi laéw

Eh where has P’ Nok disappeared to?

รองเท้านักเรียนของฉันหายเป็นครั้งที่สี่

Rawng thaáo nák rian khŏrng chăn haăi pen khráng thêe sèe

My school shoes have disappeared for the fourth time!

(The fact is that shoes cannot disappeared by themselves – therefore this sentence subtly means that someone has stolen the shoes, and caused them to ‘disappear’.)

 

Other usages::

(Illness to disappear):

ไม่สบายเหรอ หายไวๆ นะคะ

Mâi sàbaai rĕr.. Haăi wai wai ná khá

Are you not feeling well? Please get well soon.

(Disappeared = lost = similar to the 2nd example):

น้องชายทำเงินหาย ก็เลยถูกคุณแม่ดุ

Nórng chaai tham ngern haăi kôr loei thòok khun mâe dù

Younger brother lost his money, that’s why he got scolded by mom.

(To be used with “jai” – mind; heart):

หายใจเข้า หายใจออก

Haăi jai khâo.. haăi jai òrk..

Breathe in.. Breathe out.. Inhale.. Exhale..

(To be used with “jai” – mind; heart) – another meaning:

เดือนหน้าพวกเราก็จะเรียนจบแล้ว ใจหายเนอะ

Deuan nâh phûak rao kôr jà rian jòb láew.. jai haăi nér..

We are going to graduate next month.. I feel so astounded..

In this sentence, the person feels astounded at the fact that time flies.

 

Question:

What does this sentence mean: Yàh kròht rao ná.. Dee kan.. Haăi kan ná..